1

Генеральний договір

Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й  Д О Г О В І Р

добровільного страхування від нещасних випадків водія транспортного засобу

при транзитному переміщенні товарів, сплата митних платежів за якими забезпечена фінансовими гарантіями незалежного фінансового посередника

№ 01 НВ/2020

 

м. Київ «04» червня 2020 р.

 

 

Приватне акціонерне товариство «Велта», далі – «Страховик», в особі Виконуючої обов’язки Голови правління Балакіної Ганни Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту товариства, з одного боку, та

Повне товариство «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс»,далі – «Страхувальник», в особі Генерального директора Пісного Павла Яковича, який діє на підставі Засновницького договору, з іншого боку, уклали цей Генеральний договір добровільного страхування від нещасних випадків водія транспортного засобупри транзитному переміщенні товарів, сплата митних платежів за якими забезпечена фінансовими гарантіями незалежного фінансового посередника, далі – «Договір», про наступне:

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладено відповідно до Законів України «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Правил добровільного страхування від нещасних випадків, зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 13.03.2007 р., реєстраційний номер 0270546, зі змінами та доповненнями (далі – «Правила»).

1.2. Договір визначає основні засади взаємовідносин між сторонами зі страхування від нещасних випадків водіїв транспортних засобів (Застраховані особи)при транзитному переміщенні товарів, сплата митних платежів за якими забезпечена фінансовими гарантіями незалежного фінансового посередника.

1.3. Страхувальник здійснюєукладення договорів страхування відповіднодо цього Договору від свого імені та за рахунок юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, які здійснюють транзитне перевезення автомобільним транспортом товарів, сплата митних платежів за якими забезпечена фінансовими гарантіями незалежного фінансового посередника, на підставі укладених з цими особами договорів (контрактів) комісії. Страховий захист згідно з цим Договором розповсюджується на всіх Застрахованих осіб, яких Страхувальник вносить до реєстру, форма якого визначена Додатком №1 до даного Договору, та щомісяця надає Страховику до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

1.4. Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату відповідно до умов цього Договору, а Страхувальник зобов’язується сплатити Страховику страховий платіж та виконувати інші умови, передбачені Договором та Правилами.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи, визначеної Страхувальником, за її згодою.

 

 1. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

3.1. Страховий ризик – ймовірна та випадкова подія, що завдала шкоди життю, здоров’ю або працездатності Застрахованої особи в результаті нещасного випадку.

3.2. Нещасний випадок – раптова, короткочасна, несподівана та незалежна від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулася і призвела до фізичного ушкодження або внаслідок якої настав розлад здоров’я або смерть Застрахованої особи, що підтверджені медичним закладом, а саме:

3.2.1. травма (перелом кісток, за винятком патологічного перелому, повний розрив м’язів, зв’язок, сухожиль, пошкодження внутрішніх органів);

3.2.2. утоплення;

3.2.3. опік, ураження блискавкою або електрострумом;

3.2.4. стискання;

3.2.5. обмороження, переохолодження;

3.2.6. випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), лікарськими засобами;

3.2.7. укуси тварин, отруйних комах, змій.

3.3. Страховий випадок – подія, передбачена цим Договором, що відбулася та з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату.

3.4. Страховими випадками за цим Договором є:

3.4.1. фізичне ушкодження, що викликало тимчасову втрату працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

3.4.2. смерть Застрахованої особи як прямий наслiдок нещасного випадку.

 

 1. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

4.1. Страховик здійснює страхову виплату Страхувальнику (Застрахованій особі) в межах страхової суми (ліміт відповідальності Страховика).

4.2. Страхова сума встановлюється в розмірі 22 220,00 грн. (двадцять дві тисячі двісті двадцять гривень 00 копійок) на одну Застраховану особу.

4.3. Страховий тариф за Договором складає 0,09 % від страхової суми.

4.4. Страховий платіж становить 20,00 грн. (двадцять гривень 00 копійок) на одну Застраховану особу.

4.5. Страховий платіж сплачується протягом 3-х робочих днів з моменту підписання сторонамиреєстру, форма якого визначена Додатком №1 до даного Договору.

 

 1. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Не є страховим випадком подія, яка відбулася внаслідок:

5.1.1. дій Застрахованої особи, яка перебувала в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

5.1.2. самогубства або замаху на самогубство Застрахованої особи;

5.1.3. навмисного спричинення Застрахованою особою собі тілесних пошкоджень;

5.1.4. хірургічного втручання.

5.2. Страховик не несе відповідальності, якщо страховий випадок стався:

5.2.1. під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами державної влади в Україні або на окремих її територіях;

5.2.2. під час громадських заворушень, революцій, заколотів, повстань, страйків, терористичних актів, антитерористичних операцій, військових дій;

5.2.3. під впливом ядерної енергії;

5.2.4. за межами дії Договору страхування.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та діє на невизначений термін.

6.2. Відповідальність Страховика щодо здійснення страхової виплати настає в разі настання страхового випадку, який стався з моменту перетину транспортним засобом державного кордону при в’їзді в Україну до моменту перетину державного кордону при виїзді з України.

 

 1. ТЕРИТОРІЯ СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір страхування діє на території України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Страховик зобов’язаний:

8.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;

8.1.2. Протягом двох робочих днів, як тiльки стане вiдомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всiх необхiдних документів для своєчасного здійснення страхової виплати.

8.1.3. Прийняти рішення про страхову виплату (страховий акт) або відмову у страховій виплаті протягом 3 робочих днівз моменту одержання від Застрахованої особи повного пакету документів. Страховик залишає за собою право затримати, але не більше ніж на один місяць, прийняття рішення в разi особливо складних обставин страхового випадку, письмово повідомивши про це Застраховану особу (Вигодонабувача).

8.1.4. У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті протягом 2 робочих днів з дня прийняття такого рішення надіслати у письмовій формі Застрахованій особі (Вигодонабувачу) лист із обґрунтуванням причин відмови.

8.1.5. Здійснити страхову виплату протягом 5 робочих днів з дня складання страхового акту. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати пені в розмірі 0,01 % від суми належної до сплати страхової виплати за кожний день прострочення.

8.1.6. Не розголошувати відомості про Страхувальника (Застраховану особу, Вигодонабувача), крім випадкiв, встановлених законом.

8.2. Страхувальник (Застрахована особа) зобов'язаний (зобов’язана):

8.2.1.Своєчасно сплачувати страхові платежі.

8.2.2. Надавати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для укладення договору страхування, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.

8.2.3. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

8.2.4. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений цим Договором, та надати документи, необхідні для прийняття рішення про здійснення страхової виплати.

8.3. Страховик має право:

8.3.1. Робити запити про вiдомостi, пов'язанi з страховим випадком, в правоохоронні органи, банки, медичнi заклади та iншi підприємства, вiдомства i організації, якi можуть володiти iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також самостiйно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку.

8.3.2. Перевіряти законними способами надану iнформацiю, а також виконання умов страхування.

8.3.3. Запитувати та одержувати від Застрахованої особи оригінали та копії документів, що мають відношення до страхового випадку та здійснення страхової виплати.

8.3.4. У разi появи причин для сумнiву в обґрунтованості виплати страхового вiдшкодування, вiдстрочити її до одержання пiдтвердження або спростування цих причин вiдповiдними органами.

8.3.5. Відмовити у здійсненні страхової виплати:

8.3.5.1. якщо Застрахована особа відмовилася від медичного обстеження;

8.3.5.2. у разі отримання Застрахованою особою відповідного відшкодування витрат або виплати, пов’язаних зі страховим випадком, від будь-яких фізичних або юридичних осіб, в тому числі особи, винної в її заподіянні;

8.3.5.3. в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

8.4. Страхувальник (Застрахована особа) має право:

8.4.1. У разі настання страхового випадку одержати страхову виплату в межах страхової суми.

8.4.2. На випадок смерті Застрахованої особи призначити для отримання страхової виплати будь-яку іншу особу (Вигодонабувача).

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

9.1. Розрахунки між Сторонами зі страхування від нещасних випадків водіїв транспортних засобів при транзитному переміщенні товарів, сплата митних платежів за якими забезпечена фінансовими гарантіями незалежного фінансового посередника, здійснюються в безготівковому порядку в національній валюті України.

 

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

10.1. Внесення змін та доповнень до умов Договору можливе лише за взаємною письмовою згодою Сторін.

10.2. Всі зміни до Договору оформляються як Додаткові угоди, що стають невід’ємними частинами з моменту підписання або з дати, зазначеної в Додатковій угоді.

10.3. Дія цього Договору припиняється у разі:

- ліквідації Страховика або Страхувальника у встановленому законом порядку;

- прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Відповідальність Страховика перед Застрахованою особою (Вигодонабувачем) припиняється у разі:

- несплати Страхувальником страхових платежів у встановленому цим Договором порядку;

- виконання Страховиком своїх зобов’язань перед Застрахованою особою (Вигодонабувачем) у повному обсязі.

10.5. Дія цього Договору може бути припинена за згодою сторін. Про намір припинити дію Договору будь-яка із сторін повинна повідомити іншу сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії цього Договору.

10.6. У випадку припинення дії цього Договору на вимогу Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

10.7. При припиненні дії цього Договору на вимогу Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та фактичних виплат страхових сум, що були здійснені за цим Договором страхування.

10.8. Припинення дії цього Договору не звільняє жодну із сторін від виконання своїх зобов’язань перед Застрахованими особами (Вигодонабувачами), які виникли під час його дії. 

 

 1. ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

11.1. У разі настання випадку, що має ознаки страхового, Застрахована особа особисто або через інших осіб зобов’язана:

11.1.1. протягом 2 робочих днів повідомити Страховика листом, засобами електронного або телефонного зв’язку за контактами:

01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2;

e-mail: balakina@velta.kiev.ua;

Тел. +38 044 254-48-50 (254-40-05);

з наданням наступної інформації:

11.1.1.1. прізвище та ім’я Застрахованої особи;

11.1.1.2. місцезнаходження та контактний телефон Застрахованої особи;

11.1.1.3. причину звернення з наданням повної та достовірної інформації щодо обставин події, що має ознаки страхового випадку.

Страховик здійснює фіксацію телефонної Заяви Застрахованої особи про подію та про страхову виплату відповідно до інформації, отриманої від Застрахованої особи під час телефонної розмови, що являється письмовим повідомленням Застрахованої особи.

11.1.2. в залежності від страхового випадку надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують його настання та дають змогу Страховику прийняти рішення про здійснення страхової виплати, а саме:

11.1.2.1. заяву про настання страхового випадку;

11.1.2.2. акт про нещасний випадок або документ компетентних органів, який підтверджує факт нещасного випадку;

11.1.2.3. довідку лікувального закладу, в якій встановлено характер розладу здоров’я Застрахованої особи;

11.1.2.4. копію свідоцтва про смерть (у разі смерті Застрахованої особи внаслідок настання страхового випадку);

11.1.2.5. документ, що посвідчує особу Застрахованої особи (Вигодонабувача).

11.1.3. Страховик у разі необхідності має право вимагати від Застрахованої особи інші документи, які мають значення для прийняття рішення про здійснення страхової виплати та визначення її розміру.

 

 1. СТРАХОВА ВИПЛАТА

12.1. Страхова виплата здійснюється Страховиком на пiдставi письмової заяви Застрахованої особи або Вигодонабувача в разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку та страхового акту протягом 5 робочих днів після складання страхового акту.

12.2.  Страховик здійснює страхову виплату в таких розмірах:

12.2.1. у  разі загибелі або смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку - 100 відсотків страхової суми;

12.2.2. у разі тимчасової втрати працездатності за кожну добу – 0,2 відсотки страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми.

12.3. Підставою для відмови у здійсненні страхової виплати є:

12.3.1. навмиснi дії Застрахованої особи, що спричинили настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ним громадського чи службового обов’язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація Застрахованої особи здійснюється відповідно до чинного законодавства України;

12.3.2. вчинення Застрахованою особою умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

12.3.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих вiдомостей про предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку;

12.3.4. несвоєчасне повідомлення Застрахованою особою про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Застрахованою особою перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

12.3.5. інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

12.4. Рішення про відмову у здійсненні страхової виплати приймається Страховиком протягом 3 робочих днівз моменту одержання від Застрахованої особи повного пакету документів i повідомляється Застрахованій особі в письмовiйформi з обґрунтуванням причин вiдмови.

Відмова Страховика у виплаті страхової суми може бути оскаржена у судовому порядку.

 

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Спори, що виникатимуть між сторонами, будуть вирішуватися шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

13.2. Спір з нерезидентом України підлягає передачі на розгляд Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України з застосуванням права України. Мова судочинства – українська. 

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

14.1. За цим Договором форс-мажорними визнаються обставини:

- війни, військові дії, блокади;

- природні стихійні лиха (землетрус, повінь, блискавка, ураган, зсув), а також інші обставини, які відповідають умовам п.14.2.

14.2. Доказом дії форс-мажорних обставин сторони визнають документ, виданий уповноваженим на це державним органом або Торгово-промисловою палатою України, засвідчений посадовою особою митного органу на рівні начальника митниці або особи, що його заміщує, в зоні діяльності якої виникли форс-мажорні обставини.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

15.1. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються Правилами страхування та чинним законодавством України.

15.2. Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що Страховик надав йому в повному обсязі інформацію стосовно надання фінансових послуг, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

15.3. Страхувальник шляхом підписання цього Договору надає Страховику згоду на обробку своїх персональних даних з метою здійснення страхової діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Страховика. Страхувальник посвідчує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних, відповідно до вимог Закону України  «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

СТРАХОВИК:

СТРАХУВАЛЬНИК:

 Приватне акціонерне товариство «Велта»

01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2

Ідентифікаційний код 21559409

п/р UA02 3808 0500 0000 0000 2650 41842

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Тел./факс (044) 254-48-50, 254-40-05 

 

 

В.о. Голови правління

 

____________________  Г.А. Балакіна

 Повне товариство «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс»

01033, м. Київ, вул. Ш. Руставелі, буд. 40/10, кв. 18

Ідентифікаційний код 24576213

п/р UA92 3808 0500 0000 0026 0014 25057

в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Тел./факс (044) 490-71-67, 490-71-68

 

 

Генеральний директор

 

_____________________  П.Я. Пісной